Pamaldumas į šv. Benediktą

Šv. Mikalojaus benediktinių bažnyčioje kiekvieną antradienį po šv. Mišių tikintieji laiminami šv. Benedikto relikvija, kuri gerbiama ir saugoma šv. Benedikto altoriaus relikvijoriuje.

Maldos

O Dieve, pasirinkęs šv. Benediktą abatu ir paskyręs jį mokytoju tiems, kurie pasišvenčia Tavo tarnystei, leisk ir mums nieko labiau nevertinti už Tavo meilę ir atvira bei liepsnojančia širdimi bėgti Tavo įsakymų keliu. Amen.
O Dieve, papuošęs šventąją mergelę Skolastiką nekaltumo spindesiu, padėk ir mums sekti Tave skaidria kasdieninio gyvenimo ištikimybe, kad kartu su šlovinguoju mergelių choru galėtume džiaugtis Tavimi danguje. Amen.

ŠV. BENEDIKTO MEDALIUKAS

Krikščionys tiki Kristaus Kryžiaus galia ir dažnai nadoja kryžiaus ženklą. Šv. Grigalius Didysis, parašęs “Šventojo Benedikto gyvenimą”, pasakoja, jog kryžiaus ženklas padėjo šv. Benediktui apsisaugoti nuo mirties, kai jam pikti vienuoliai padavė gerti užnuodyto vyno. Šventasis palaimino taurę kryžiaus ženklu, ji suskilo ir vynas išsiliejo.
Jubiliejinis šv. Benedikto medaliukas, išleistas ordino įkūrimo 1400-sioms metinėms. Medaliuko vienoje pusėje vaizduojamas pats šv. Benediktas, laikantis kryžių dešinėje, o regulos knygą kairėje rankoje. Šalia jo – suskilusi taurė ir varnas. Antroje medaliuko pusėje esminis ženklas yra kryžius. Šis ženklas reiškia du dalykus: Dievo palaiminimą ir pagalbą gundymo metu.

ŠV. BENEDIKTO MEDALIUKO NAUDOJIMAS
Šv. Benedikto medaliukas naudojamas įvairiuose reikaluose, prašant Dievo pagalbos ir šv. Benedikto užtarimo. Atmintina, kad tai yra Bažnyčios sakramentalija, todėl reikalinga išlaikyti pagarbą. Šį medaliuką galima nešiotis su savimi pakabintą ant kaklo ar pritvitintą prie rožinio arba škaplieriaus. Galima pagarbiai laikyti savo namuose. Šventojo Benedikto medaliukas dažnau būdavo dedamas į namo ar kito statinio pamatus, pakabinamas ant durų staktos ar sienos.
Pagrindinis šv. Benedikto medaliuko naudojimo tikslas – prašyti Dievo pagalbos ir palaimos per šv. Benedikto užtarimą įvairiuose reikaluose: prašant apsaugos nuo velnio ir tvirtumo pagundų metu, meldžiantis už ligonius, prašant laimingos ir ramios mirties, meldžiant taikos sau ir pasauliui. Kartu tai yra malda, atsisakant visokio blogio, prašant, kad Kristaus Kryžius būtų mūsų gyvenimo šviesa. Medaliukas jį nešiojantiems nuolat primena ir dalyvavimą Kristaus kančioje ir aukoje, skatina pasiimti savo kryžių ir sekti Kristumi (plg. Mt 16,24)

Vienoje medaliuko pusėje:
šv. Benedikto atvaizdas su užrašu:
Crux Sancti Patris Benedicti (šventojo tėvo Benedikto kryžius).
Aplink atvaizdą žodžiai:
Eius in Obitu Nostro Praesentia Muniamur (kad savo mirties valandą būtume paguosti jo buvimu).
Po šv. Benedikto atvaizdu užrašas:
Ex S M Cassino, MDCCCLXXX – iš šventojo Kasino Kalno, 1880 metais.

Kitoje medaliuko pusėje:
Kryžiaus kampuose:
CSPB (Crux Sancti Patris Benedicti)—šventojo tėvo Benedikto kryžius.
Kryžiaus vertikalė:
CSSML (Crux Sacra Sit Mihi Lux)—šventasis Kryžius tebūna mano šviesa.
Kryžiaus skersinis:
NDSMD (Non Draco Sit Mihi Dux)—tenebūna piktasis mano vadu.
Virš kryžiau:
PAX (taika, ramybė) arba IHS (Jėzus).
Palei kraštą aplink kryžių:
VRSNSMVSMQBIVB (Vade Retro Satana, Nunquam suade Mihi Vanum. Sunt Male Que Bibes. Ipse Venenas Bibas.)—Eik šalin šėtone, niekada neįkalbėsi man tuštybės. Tai blogis, ką ragauji. Pats gerk tuos nuodus.