Oblatai

Benediktinų oblatas yra krikščionis, trokštantis nuolat palaikyti ryšį su Dievu, gyvenant Evangelijos mokymais ir savo gyvenimo kelionėje Šv. Benedikto regulą suvokęs kaip švyturį kelyje su Kristumi, per Kristų, Kristuje.
Oblatu gali tapti krikščionis, vyras ar moteris, pasaulietis ar kunigas, kuris gyvendamas savo aplinkoje atpažįsta ir priima Viešpaties dovaną – savo pašaukimą Jam tarnauti būtent tokiu būdu. Kiekvienas oblatas turi asmeninį ryšį su Kauno seserų benediktinių vienuolynu ir pasiaukoja oblatūros aktu Dievui, nutardamas savo tikėjimo kelionėje remtis šv. Benedikto Regulos ir vienuolinės tradicijos vertybėmis.
Oblato ir bendruomenės bendravimo pagrindas yra pagalba vienas kitam. Oblatas turi turėti ir atpažinti savyje tarnystės dvasią ir pagal sugebėjimus tarnauti bendruomenei. Bendruomenė suteikia galimybę gilinti savo asmeninį dvasinį gyvenimą atitinkamos formacijos pagalba. Oblato užduotis yra skleisti benediktiniškąjį dvasingumą savo aplinkoje ir nešti šv. Benedikto Regulos siūlomas vertybes į pasaulį. Vienuolynas rūpinasi oblatų dvasiniu augimu. Ryšys su vienuoline bendruomene yra dvasinio pobūdžio ir tai lieka visam oblato gyvenimui.Pradėti oblatūros noviciatą galima susitarus su vienuolyno priore. Priimamas pilno sąmoningumo subrendęs žmogus. Gavus  atitinkamą formaciją ir perėjus bandomąjį laikotarpį, vienuolyno priorė duoda leidimą oblato pažadui, ji šį pažadą ir priima. Pažadas – tai liturginis ir dvasinis aktas, atliekamas bendruomenės akivaizdoje ir Šv. Mišių metu.

Benediktinų oblato gyvenimas grindžiamas šv. Benedikto Reguloje siūlomomis dorybėmis: nuolankumu, sąžiningumu, klusnumu, artimo meile, tyla, aktyviu sakramentiniu gyvenimu.
Benediktinų oblato gyvenimo pagrindas yra benediktiniško gyvenimo stulpai:
1. Lectio Divina – oblatas savo gyvenimu kasdien gilinasi į Dievo Žodį;
2. Dievo garbinimas – stangiamasi nuoširdžiai ir sąmoningai švęsti Eucharistiją ir Valandų liturgiją;
3. Bendruomeniškas gyvenimas – jis suprantamas kaip bendrystė su vienuolynu ir tarpusavyje. Pagal poreikius ir galimybes oblatai pagelbsti vienas kitam o benediktinių bendruomenę remia savo veikla ir benediktiniškos dvasios skleidimu pasaulyje.
4. Klusnumas – tai praktikavimas dorybės , kuri suprantama kaip nuolatinis Dievo valios ieškojimas ir vykdymas.
5. Darbas – stengiamasi savo aplinkoje dorai dirbti. Pusiausvyros tarp darbo ir maldos, tarp darbo ir poilsio palaikymas.

Jeigu Jums artimas benediktiniškas dvasingumas ir trokštate praturtinti savo krikščionišką gyvenimą, galite tapti mūsų oblatu.

Kreiptis į s. Prancišką: prancingr@gmail.com