kad visur būtų pagarbintas Dievas

Latest

Knygų pristatymas

Džiaugiamės sulaukusios net dviejų mokslinių monografijų apie Kauno seserų benediktinių vienuolyną.

DSCF5799
Kovo 26 d. 13 val. šv. Mikalojaus bažnyčioje knygas pristatys jų autorės:
prof. dr. Vaida Kamuntavičienė “Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII-XX a. pradžioje”,
dr. Aušra Vasiliauskienė “Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio meninė savastis”.

Šv. Mikalojaus bažnyčios jubiliejus

2017 m. kovo 26 dieną, sekmadienį, mūsų bažnyčioje švęsime Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai atlaidus ir 25 metų bažnyčios atšventinimo jubiliejų.

10.00 – šv. Mišios. Jų metu bus palaiminti nauji bažnyčios vargonai. Eucharistijos šventimo metu giedos Sakralinės muzikos mokyklos choras.
11.15 – Sakralinės muzikos koncertas: Rita Preikšaitė (mecosopranas) ir Dalia Jatautaitė (vargonai)

Nauji vargonai

DĖKOJAME VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS SAVO AUKOMIS PRIE MŪSŲ NAUJŲJŲ VARGONŲ, KURIE JAU GAUDŽIA PO ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIOS SKLIAUTAIS!

DSCF5841x

Vargonai bus pašventinti kovo 26 d. 10 valandos Mišiose.

Paveikslėlis

Teofiliaus Matulionio pėdsakais

Kelios nuotraukos įamžinančios Garbingojo Dievo Tarno arkiv. Teofiliaus Matulionio palikimą Kauno benediktinių vienuolyne.

Pašvęstojo gyvenimo diena Kaune

Kauno arkivyskupijos pašvęstieji Kristaus Paaukojimo ir savo pašaukimo kelio šventės šiemet kaip įprastai susirinko paminėti Kauno Arkikatedroje iškilmingose šv. Mišiose. Po jų susitiko pabendrauti į agapėje Kauno seserų benediktinių vienuolyne, kur 1936-1943 m. dirbo garbingasis Dievo Tarnas arkiv. T. Matulionis.

Keletas akimirkų iš agapės…

AMŽININKŲ LIUDIJIMAI APIE T. MATULIONĮ: SESUO AGNIETĖ OSB

Sesuo Agnietė (Čyžaitė), OSB, buvusi Kauno benediktinių vie­nuolyno vyresnioji tuo metu, kai vysk. T. Matulionis gyveno jų vienuolyne. Šiuos atsiminimus ji rašė Belgijoje apie 1947-1950 metus. Ji pateikia čia būdingą epizodą iš vyskupo T. Matulionio gyvenimo.

Pirmą kartą Jo Ekscelenciją [vysk. Matulionį] pamačiau laikraščio atkarpos nuotraukoje kartu su kitais, grįžusiais iš “sau­lėto rojaus”: sėdi išvargęs, perdžiūvęs, apdriskusiais drabužiais, su lazda rankoj – panašus į lietuvišką ubagėlį. Visai neatrodė, kad tai aukštesnio išsilavinimo žmogus, juoba dvasiškis ir dar vysku­pas! Žiūriu, tas vargšelis laiko didelę puokštę gėlių savo rankose. Ar tai nekomiška? – pamaniau sau.

Bet tai buvo realu! Tai buvo simboliška Jo Ekscelencijos išugdytų dorybių puokštė, kenčiant sovietų kalėjimuose. Toji dvasinė puokštė buvo lauktuvės, par­vežtos Lietuvai bei mums, lietuviams. Jo Ekscelencijos lauktuvės buvo gražios, tikrai gražios kiekvienam, kuriam teko Jo Eksce­lenciją susitikti viešame ar privačiame gyvenime.

Tai buvo 1936 m. Artinosi rugsėjo 8 d. Mūsų, t. y. seserų benediktinių, vienuolyne didelės iškilmės: įvilktuvių bei įžadų die­na. Visoms būtų malonu, jei dalyvautų J. E. vysk. T. Matulionis. Bet kaip į jį kreiptis? Lyg nedrąsu, nes jis visų laikomas nepa­prastu, šventu vyskupu. Visos norim, tai reikia eiti ir prašyti. Nu­ėjom. Jo Ekscelencija Kauno kunigų seminarijos sodelyje kalba brevijorių. Vadinasi, turime palaukti. Laukiam, o širdis dreba: kaip čia geriau pradėti reikalą? Atėjo Jo Ekscelencija – ramus, paprastas, tėviškas. Jam ištarus keletą žodžių, dingo visa mūsų baimė. Pareiškėm savo norą ir gavom tokį atsakymą: „Taip, sese­lės, mielai aplankysiu jus brangioje jūsų šventėje”. Labai paten­kintos išėjome. Eidama galvojau, kad mažiausiai reikia varžytis šventų žmonių, nes buvimas kartu su jais sudaro savotiškai malo­nią nuotaiką ir dvasiškai praturtina.

Skaityti pilną įrašą »

Adoracija arkiv. T. Matulionio metų proga

matulionio-skelbimas-1

Garbingasis Dievo Tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, 1936 m. tapęs Kauno seserų benediktinių kapelionu, svajojo jų, šv. Mikalojaus, bažnyčią paversti Švenčiausiojo Sakramento adoracijos šventove, kurioje būtų meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones.

Prisimindamos šia iniciatyvą seserys benediktinės arkiv. Teofiliaus Matulionio metų proga kviečia tikinčiuosius bendrai adoracijai šia intencija kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį 20 val.

Skaityti pilną įrašą »