kad visur būtų pagarbintas Dievas

Latest

Paveikslėlis

Teofiliaus Matulionio pėdsakais

Kelios nuotraukos įamžinančios Garbingojo Dievo Tarno arkiv. Teofiliaus Matulionio palikimą Kauno benediktinių vienuolyne.

Pašvęstojo gyvenimo diena Kaune

Kauno arkivyskupijos pašvęstieji Kristaus Paaukojimo ir savo pašaukimo kelio šventės šiemet kaip įprastai susirinko paminėti Kauno Arkikatedroje iškilmingose šv. Mišiose. Po jų susitiko pabendrauti į agapėje Kauno seserų benediktinių vienuolyne, kur 1936-1943 m. dirbo garbingasis Dievo Tarnas arkiv. T. Matulionis.

Keletas akimirkų iš agapės…

AMŽININKŲ LIUDIJIMAI APIE T. MATULIONĮ: SESUO AGNIETĖ OSB

Sesuo Agnietė (Čyžaitė), OSB, buvusi Kauno benediktinių vie­nuolyno vyresnioji tuo metu, kai vysk. T. Matulionis gyveno jų vienuolyne. Šiuos atsiminimus ji rašė Belgijoje apie 1947-1950 metus. Ji pateikia čia būdingą epizodą iš vyskupo T. Matulionio gyvenimo.

Pirmą kartą Jo Ekscelenciją [vysk. Matulionį] pamačiau laikraščio atkarpos nuotraukoje kartu su kitais, grįžusiais iš “sau­lėto rojaus”: sėdi išvargęs, perdžiūvęs, apdriskusiais drabužiais, su lazda rankoj – panašus į lietuvišką ubagėlį. Visai neatrodė, kad tai aukštesnio išsilavinimo žmogus, juoba dvasiškis ir dar vysku­pas! Žiūriu, tas vargšelis laiko didelę puokštę gėlių savo rankose. Ar tai nekomiška? – pamaniau sau.

Bet tai buvo realu! Tai buvo simboliška Jo Ekscelencijos išugdytų dorybių puokštė, kenčiant sovietų kalėjimuose. Toji dvasinė puokštė buvo lauktuvės, par­vežtos Lietuvai bei mums, lietuviams. Jo Ekscelencijos lauktuvės buvo gražios, tikrai gražios kiekvienam, kuriam teko Jo Eksce­lenciją susitikti viešame ar privačiame gyvenime.

Tai buvo 1936 m. Artinosi rugsėjo 8 d. Mūsų, t. y. seserų benediktinių, vienuolyne didelės iškilmės: įvilktuvių bei įžadų die­na. Visoms būtų malonu, jei dalyvautų J. E. vysk. T. Matulionis. Bet kaip į jį kreiptis? Lyg nedrąsu, nes jis visų laikomas nepa­prastu, šventu vyskupu. Visos norim, tai reikia eiti ir prašyti. Nu­ėjom. Jo Ekscelencija Kauno kunigų seminarijos sodelyje kalba brevijorių. Vadinasi, turime palaukti. Laukiam, o širdis dreba: kaip čia geriau pradėti reikalą? Atėjo Jo Ekscelencija – ramus, paprastas, tėviškas. Jam ištarus keletą žodžių, dingo visa mūsų baimė. Pareiškėm savo norą ir gavom tokį atsakymą: „Taip, sese­lės, mielai aplankysiu jus brangioje jūsų šventėje”. Labai paten­kintos išėjome. Eidama galvojau, kad mažiausiai reikia varžytis šventų žmonių, nes buvimas kartu su jais sudaro savotiškai malo­nią nuotaiką ir dvasiškai praturtina.

Skaityti pilną įrašą »

Adoracija arkiv. T. Matulionio metų proga

matulionio-skelbimas-1

Garbingasis Dievo Tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, 1936 m. tapęs Kauno seserų benediktinių kapelionu, svajojo jų, šv. Mikalojaus, bažnyčią paversti Švenčiausiojo Sakramento adoracijos šventove, kurioje būtų meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones.

Prisimindamos šia iniciatyvą seserys benediktinės arkiv. Teofiliaus Matulionio metų proga kviečia tikinčiuosius bendrai adoracijai šia intencija kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį 20 val.

Skaityti pilną įrašą »

CIB tarybos vizitas Kauno seserų benediktinių vienuolyne

collage2Šie metai Kauno seserų benediktinių vienuolyne prasidėjo išskirtinai. Sausio 9 – 16 dienomis mūsų namuose viešėjo Tarptautinio benediktinių tinklo (Communio Internationalis Benedictinarum – CIB) taryba. Lietuviška žiema pasitiko benediktines, atvykusias iš tolimų pasaulio kraštų: iš JAV – Sr. Judith Ann Heble ir Sr. Mary Jane Vergotz, iš Indijos – M. Metilda George, iš Filipinų – M. Araceli Escurzon, iš Brazilijos – M. Martha Lúcia Ribeiro Teixeira ir Belgijos – M. Thérèse-Marie Dupagne. Taip pat svečiavosi abatas Fr. Christian Meyer iš Šveicarijos. Vizito metu svečiai turėjo ne tik darbinius tarybos pasitarimus, bet ir susipažino su Lietuva: aplankė Vilniaus benediktines ir žymiąsias sostinės šventoves, brolius benediktinus Palendriuose ir Kryžių kalną.  Apie CIB misiją ir benediktiniškojo gyvenimo tradiciją viešnios taip pat supažindino Marijos Radijo klausytojus.

Šventojo Mikalojaus dieną įteiktos dovanos Kauno seserims benediktinėms

Dalinamės Brigitos Sabaliauskaitės straipsniu iš portalo Kas vyksta Kaune 

Gruodžio 6-ąją viso pasaulio krikščionys mini šventąjį Mikalojų, kuris yra Kalėdų senelio prototipas, dovanojantis dovanas, aukojantis labdarai ir darantis gerus darbus. Šio šventojo globa jau penkis šimtus metų gaubia ir mūsų gimtąjį miestą – Kauną.

Kokias monetas skaičiavo vienuolės

Tkvk_1284-1024x683radiciškai paminėti šią dieną reiktų Kaune seserų benediktinių priežiūroje veikiančioje šv. Mikalojaus bažnyčioje, įsikūrusioje Pelėdų, anksčiau vadinto Ąžuolų, kalno papėdėje. Šią dieną vienuolėms teko ne tik pašlovinti Dievą ir Mikalojų Stebukladarį, bet ir užsiimti kur kas žemiškesniu darbu – suskaičiuoti beveik 20 kg svėrusius maišus, pilnus smulkių monetų. Skaityti pilną įrašą »